Jūs atrodaties šeit

Internets

Internets - m?sdien?s ir gr?ti iedom?ties m?ju vai biroju bez internet piesl?guma. M?s pied?v?jam vair?kus risin?jumus interneta piesl?gumam k? ko tehnisk?s puses, t? ar? no cenas puses. 

Piesl?guma veidi var b?t sekojošie: radio risin?jums, v?t? p?ra piesl?gums, vai optiskais piesl?gums, atkar?b? no iesp?jam kart? atseviš?? gadijum?.

M?s str?d?jam gan R?g?, gan ?rpus t?s, gan daudz dz?vok?u namos, gan priv?tm?j?s.

Internets:

10 Mbit/s ( l?dz ) 35 Mbit/s ( l?dz ) 100 Mbit/s ( l?dz )
8.70EUR 11.70EUR 17.40EUR

Interneta komplekti  no:

Internets + TV Internets + TV + Telefons Internets + Telefons
21.40EUR 22.90EUR 11.40EUR

Nor?d?tas cenas var atš?irties atkar?b? no piesl?guma rajona, sarež??t?bas pak?pes.
Juridisk?m person?m cenas atš?iras no piesl?guma sarež??t?bas pak?pes un vajadz?ga garant?ta savienojuma ?truma.
Visas cenas ir nor?d?tas ieskaitot PVN ( 22%) .

 

Doug Castillo my rep yeezys are easily far more comfortable and clean in design that the ones I got from yeezy supply. No questions. I also had my replica yeezys appraised at two different shops and both times they said they were real