Jūs atrodaties šeit

Par mums

SILKO serviss SIA ir dibin?ta 2010. gada 2. mart? un ir SILKO SIA (dibin?ta 2005.g.) telekomunik?cijas sf?r? p?ctece.

Air Jordan 1 White Off White,off White White Air Jordan 1,aq0818-100 OFF-WHITE X Air Jordan 1 White Premium Original Import Material Air Jordan 1 White Off White,off White White Air Jordan 1,aq0818-100 OFF-WHITE X Air Jordan 1 White Premium Original Import Material

M?su komanda ir izveidota no cilv?kiem, kas šaj? sf?r? darboj?s ne vienu gadu vien, kas joproj?m interes?jas par visu jaunu un inovat?vo telekomunik?cija jom?. 

Pašlaik m?s str?d?jam pa visu Latviju – no Daugavpils l?dz C?s?m, no Ventspils l?dz Salaspilij pied?v?jot savus pakalpojumus ne tikai instal?cijas ier?košan?, ne tikai interneta, TV un telefonijas jom?, bet ar? videonov?rošanas datu p?rs?t?šanas nodrošin?šan?, kas saistoties kop?, ?auj atrodoties jebkur? pasaules mal? redz?t, kas notiek J?su m?j?s, vai jebkura cit? viet? p?c J?su izv?les.

Komp?nija SILKO serviss joproj?m att?st?s un m?c?s, jo m?s uzskatam, ka apst?joties pie kaut k? viena, neejot t?l?k, nepie?aujot k??das un nem?coties no t?m, noz?me iekrist stagn?cij?, kas m?su main?gaj? un ?tri att?stošaj? telekomunik?ciju sf?r? noz?me tikai vienu – n?vi.

M?s m?lam m?su klientus un cenšamies p?c iesp?jas lab?k izprast vi?u v?lmes un pied?v?t tiem visefekt?v?ko risin?jumu.

Mums uzticas gan ?oti lielas komp?nijas, gan mazi uz??mumi; gan juridisk?s, gan fizisk?s personas, un katrai no t?m m?s mekl?jam un ar? atrodam vis piem?rot?ku risin?jumu.

Laipni gaid?ti m?su pasaul?!