Jūs atrodaties šeit

Jaunumi

Jaungada piedāvājums

                                                                                                                   

Optiskais kabelis Salaspilī (аr projekta virzību aktuāla informācija tiks papildināta.)

Cien?jamais klient!

L?dz ar tehnolo?iju att?st?bu, att?st?mies ar? m?s. V?lamies, lai m?su sadarb?ba b?tu abpus?ji produkt?va un J?su uztic?ba mums b?tu loj?la. 

Allaž esam grib?juši pan?kt, lai m?su pakalpojums b?tu p?c iesp?jas nevainojam?ks diemž?l, tas ne vienm?r izdev?s. T?p?c esam uzs?kuši optisk? kabe?a ievilkšanu j?su re?ion?. Tas noz?m?, ka m?su pakalpojumus nesp?s ietekm?t laika apst?k?i, radio frekven?u diapazona p?rslodze, k? ar? palielin?sies datu p?rraides ?trums, kas atrisin?s ?truma nepietiekam?bas probl?mu.

Interneta televīzija IPTV:

Jaunās paaudzes televīzija, ja Jums ir jaudīgs internets, šis piedāvājums ir tieši Jums!

Augstas klases izšķirtspēja, HD kanāli, kas pietuvina bildes kvalitāti tuvu virtuālajai realitātei, nekādu papildus antenu jeb citu milzīgu ierīču, izņemot mazu omulīgu dekoderu. Vairāk par 60 kanāliem sākot no 7 latiem mēnesī.

Salaspils pilsētas pazemes komunikāciju projekts

Beidzot priec?gi jaunumi Salaspils iedz?vot?jiem, ilgi topošais pazemes optisk?s ma?istr?les projekts uz Bazn?cas, Kalnrozes un Malienas iel?m ir p?d?j? izstr?des stadij?, t.i. v?l notiek saska?ošana ar visiem zemes ?pašniekiem, pa kuru zemes gabalu tiks ier?kota pazemes ma?istr?le.

Privātmāju īpašnieki!

Speci?lais pied?v?jums priv?tm?ju ?pašniekiem: lieto internetu 6 m?nešus, bet maks? par 5.
Pied?v?jums sp?k? no 2011-12-16 l?dz 2012-06-16.