Вы здесь

Optiskais kabelis Salaspilī (аr projekta virzību aktuāla informācija tiks papildināta.)
Optiskais kabelis Salaspilī (аr projekta virzību aktuāla informācija tiks papildināta.)

Cien?jamais klient!

L?dz ar tehnolo?iju att?st?bu, att?st?mies ar? m?s. V?lamies, lai m?su sadarb?ba b?tu abpus?ji produkt?va un J?su uztic?ba mums b?tu loj?la. 

Allaž esam grib?juši pan?kt, lai m?su pakalpojums b?tu p?c iesp?jas nevainojam?ks diemž?l, tas ne vienm?r izdev?s. T?p?c esam uzs?kuši optisk? kabe?a ievilkšanu j?su re?ion?. Tas noz?m?, ka m?su pakalpojumus nesp?s ietekm?t laika apst?k?i, radio frekven?u diapazona p?rslodze, k? ar? palielin?sies datu p?rraides ?trums, kas atrisin?s ?truma nepietiekam?bas probl?mu.

L?dz ar to br?din?m, ka sakar? ar b?vdarbiem un p?rsl?gšanu no radio risin?juma uz optisko piesl?gumu var rasties ?slaic?gi trauc?jumi interneta padev? tuv?ko divu ned??u laik?.

Jaut?jumu un neskaidr?bu gad?jum? zvaniet uz m?su informat?vo t?lruni 25808767, vai rakst?t uz m?su e-pasta adresi info@silko.lv

M?s allaž priec?jamies J?s dzird?t, uzklaus?t un sniegt atbildes uz J?su jaut?jumiem!

Ar cie?u,

J?su SILKO serviss